Особливості фінансового забезпечення національних будівельних компаній

Анотація.

 Будівництво загалом, а особливо житлове будівництво, є одним із індикаторів стану економіки, що значною мірою визначає як позитивну, так і негативну динаміку його розвитку. Найбільш вагомим фінансовим показником в будівництві є рівень його фінансового забезпечення. Фінансування будівельного процесу впливає на розвиток самої галузі, прискорення зростання валового внутрішнього продукту, а також на зайнятість, зростання бюджетних доходів та народного господарства країни загалом. Питання розширення джерел фінансування будівельних послуг, а також визначення їх вартості, як основного індикатора вартості будівництва, його прибутковості, впровадження різних комерційних механізмів фінансування, завжди є актуальними з причини стохастичних змін в економічному просторі. Метою статті є дослідження процесу акумулювання власних та залучених фінансових ресурсів будівельних організацій, пошук шляхів та напрямів оптимізації механізму управління їх фінансовими ресурсами. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові принципи і методи проведення наукових досліджень, положення економічної науки, викладені в працях провідних зарубіжних і вітчизняних вчених. У роботі були застосовані наступні методи: аналізу та узагальнення вітчизняного досвіду існуючих положень і підходів, теоретико-методологічних основ щодо формування й використання фінансових ресурсів будівельних підприємств; системного аналізу; синтезу; класифікації; економічного й фінансового аналізу; графічного аналізу. Практичне значення отриманих результатів полягає у можливості застування сучасних підходів в механізмах формування удосконалених форм залучення джерел фінансування діяльності будівельних компаній з ціллю нарощення обсягів фінансових ресурсів в довгостроковій перспективі. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методологічних засад впровадження стратегії вартісно-орієнтованого управління капіталом будівельних компаній. Важливим питанням є дослідження моделей розподілу фінансових ресурсів на відповідні будівельні проекти, в тому числі і з тривалим періодом часу використання. Розгалуженість спеціалізованих фінансових інституцій розширяють межі участі приватного капіталу в будівельній індустрії, зокрема заощаджень населення. Структура капіталу будівельних компаній із врахуванням особливостей регіонального ринку будівельних послуг та потреб - запорука успіху місцевих будівельних компаній. В подальшому питання вивчення структури капіталу та його портфеля дадуть змогу дослідити оптимізацію вартісної компоненти такого портфеля та його вплив на кінцевий вартісний та якісний результат будівельних послуг.

Ключові слова: фінансове забезпечення будівельних компаній, фінансові інституції, інвестиції в будівництво, сек’юритизація.

http://www.doi.org/10.31339/2313-8114-2019-1(11)-117-123