Редакційна колегія Наукового вісника Мукачівського державного університету. Серія «Економіка» керується етикою міжнародних наукових публікацій, заснованою на рекомендаціях Committee on Publication Ethics (COPE). Це Положення відповідає політиці журналу та є одним з основних компонентів рецензування статей, а також публікації журналу. Дотримання стандартів публікаційній етики необхідне від усіх сторін, що беруть участь у процесі: авторів, редакторів, рецензентів, видавця та установи.

Основними принципами редакційної політики є: актуальність, достовірність, обґрунтованість, наукова новизна, інноваційність у статтях видання. Тематика рукописів, які подаються до друку, має відповідати науковим напрямам вісника. Статті не повинні мати характер відкритої або прихованої реклами (антиреклами). Редакція залишає за собою право редагувати надіслані рукописи з метою забезпечення відповідності текстів граматичним, орфографічним, стилістичним нормам і правилам.

Автор, надсилаючи рукопис для публікації, автоматично підтверджує, що подана стаття надається для друку вперше, є результатом власних досліджень, а будь-яке використання наукових робіт інших осіб або інформації із зовнішніх джерел оформлені відповідно до чинних вимог законодавства України та міжнародної практики. У разі виявлення плагіату, відповідальність несуть автори представлених матеріалів.

Право інтелектуальної власності на результати наукових досліджень, представлених у вигляді рукопису до редколегії, належить авторам статті. Відповідальність за достовірність інформації в статтях, точність назв, прізвищ і цитат несуть автори.

Процес розгляду статті триває не більше 30 днів.

Редакційна колегія журналу керується такими правилами підтримки публікаційній етики:

 • дотримання основних принципів видання: науковості, об'єктивності, професійності, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень;
 • безумовна лояльність до всіх суб'єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні журналу;
 • широке застосування «подвійного сліпого» рецензування, залучення до роботи об'єктивних компетентних рецензентів;
 • здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних до оформлення та змісту матеріалів, що надаються для публікації.

Конфіденційність

Усі отримані рукописи розглядаються редакційною колегією як конфіденційні документи. Інформація про авторів, теми наукових статей, а також їхній зміст не розголошується. Редактор і редакційна колегія зобов'язуються без необхідності не розкривати інформацію про прийняті рукописи всім особам, за винятком авторів, рецензентів, інших наукових консультантів і видавця.

КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

Конфлікт інтересів у публікаційному процесі може виникнути в тому разі, якщо в автора, рецензента чи редакції журналу наявні особисті чи фінансові умови, за яких може бути здійснений вплив на прийняття рішення про публікацію отриманого матеріалу. Для запобігання таких ситуацій, редакція журналу закликає авторів вказувати у відповідних структурних розділах статей усі джерела фінансування дослідження, а також не розміщувати в основному змісті рукопису елементи відкритої чи прихованої реклами (антиреклами). Автори зобов’язуються своєчасно попереджати редакцію про можливі конфлікти інтересів на етапі подання рукопису на розгляд.

Редакційна колегія зобов’язується вживати адекватних відповідних заходів у разі виникнення конфліктних ситуацій і претензій, що стосуються розглянутих рукописів чи опублікованих матеріалів.

Зобов'язання авторів

Надсилаючи матеріали для публікації в Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка», автори несуть відповідальність за відправлений рукопис і мають дотримуватися таких принципів:

 • надавати достовірну інформацію в статтях, точні назви, прізвища та цитати;
 • у науковій роботі подавати результати власного дослідження. Використання фрагментів чужих робіт має супроводжуватися відповідними посиланнями на цитоване джерело. Детальніше про це в розділі Протидія плагіату;
 • відправляти журналу для публікації тільки оригінал рукопису. Надана автором стаття не може бути поданою до розгляду в інші журнали або раніше опублікованою. Недотримання цього принципу розглядається як грубе порушення публікаційної етики та є підставою для зняття статті з рецензування.

У разі виникнення істотних помилок або неточностей у статті на етапі її рецензування або відразу після публікації, необхідно повідомити про це редакцію журналу для прийняття спільного рішення про їхнє виправлення в найкоротші терміни.

Зобов'язання рецензентів

Рецензент, як фахівець у відповідній науковій галузі дослідження, проводить незалежну експертизу наданого йому рукопису з метою об'єктивної оцінки якості статті, встановлення актуальності та цінності дослідження для широкого кола наукової спільноти, визначення ступеня її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам. Розглядаючи наукову роботу, незалежний експерт має керуватися такими принципами:

 • дотримуватися встановленого редакцією терміну рецензування;
 • не обговорювати отримані рукописи для рецензування з іншими людьми, окрім вищезазначених осіб;
 • не використовувати інформацію та ідеї, представлені в рецензованій статті, в особистих цілях, дотримуючись принципу конфіденційності;
 • незалежний експерт не може бути автором або співавтором роботи, наданої для рецензування;
 • рецензент має бути провідним фахівцем у відповідній галузі наукових знань;
 • якщо обраний для оцінки роботи рецензент вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, або знає, що швидкість його розгляду буде занадто низькою, необхідно повідомити про це відповідальному секретарю редакційної колегії і відмовитися від процесу розгляду.

Зобов'язання членів редакційної колегії

Члени редакційної колегії несуть відповідальність за публікацію наданого рукопису, дотримуючись таких основоположних принципів:

 • головний редактор несе відповідальність за прийняття рішень про те, які з представлених статей будуть прийняті до публікації, а які – відхилені. Він має керуватися політикою журналу та дотримуватися принципів закону, запобігаючи порушення авторських прав і плагіату;
 • ухвалюючи рішення щодо публікації, головний редактор наукового журналу керується достовірністю поданих даних і науковою значимістю рецензованої статті;
 • редакційна колегія та видавничий колектив не мають повідомляти інформацію, представлену в статті нікому, окрім авторів, призначених потенційних рецензентів, іншій редакції і (у разі потреби) видавцеві;
 • головний редактор, редакційна колегія, а також члени редакційно-видавничої групи не можуть використовувати дані з представлених на розгляд рукописів, що не були опубліковані, в особистих цілях і не можуть бути передані третім особам (без письмового дозволу);
 • редакція не несе відповідальність за думки, судження, результати та висновки, зроблені авторами статей і надруковані в науковому журналі, а також за коректність посилань на інтернет-ресурси та літературні джерела, які містяться в тексті статті;
 • головний редактор не має допускати до публікації статтю, якщо є достатні підстави вважати, що це плагіат;
 • головний редактор і видавець не мають залишати без відповіді претензії, що стосуються рецензованих рукописів або опублікованих матеріалів. У разі виникнення конфліктної ситуації, ними мають бути вжиті всі необхідні заходи для відновлення порушених прав, а в разі виявлення помилок – сприяти виправленню публікації;
 • головний редактор, колектив редакції та видавничо-редакційної групи журналу мають забезпечити конфіденційність імен та іншої інформації, що стосується рецензентів.

Зобов'язання видавця

Видавець несе відповідальність за публікацію наукових статей відповідно до таких основних принципів і процедур:

 • сприяти виконанню етичних обов'язків редакторів, редакційно-видавничої групи, редакційної колегії, рецензентів і авторів відповідно до всіх вимог;
 • підтримувати журнал під час розгляду претензій до етичних аспектів публікованих матеріалів;
 • сприяти процесу публікації виправлень, пояснень, спростувань і вибачень, коли це необхідно.